اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان خراسان

اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان خراسان با توجه به رسالت و ماموریت خود بعنوان یکی از تشکل های زیر مجموعه اتاق بازرگانی ، در سال 1402 برنامه خود را جهت نفوذ و توسعه بازار در کشورهای عمان  ، سوریه  ، عراق ، ازبکستان و افغانستان تدوین و اجرایی نموده است تا با دانش و تجربه اعضا خود و حمایت تمامی نهادهای دولتی و خصوصی فرصتی تازه را برای نفوذ در این بازارهای ایجاد نماید و تمامی شرکتهای فنی و مهندسی و صنایع وابسته را جهت حضور و مشارکت و استفاده از این ظرفیت ها دعوت می نماید.

placeholder image

کشورهای هدف

اخبار اتحادیه

سازمان‌های مرتبط